ผลของ Probiotic Laxtobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (โครงการนำร่องบูรณาการสัตว์ปีก)

Publish Year International Conference 1
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The two synergistic peptide bacteriocin produced by Enterococcus faecalis isolated from Thai fermented fish", 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2005, Egmond aan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and its effect to broiler performances and microbial diversity by PCR-DGGE", The 1st KSBB/TSB Joint Symposium “Role of Biotechnology and Bioengineering in Development of Alternative Energy and Biochemical Feedstock, 12 มกราคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย