การผลิตและสมบัติของน้ำส้มควันไม้จากไม้ตัดสางขยายระยะสวนป่าที่อ่างขาง