การพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้จากการตัดสางขยายระยะสวนป่าที่อ่างขาง