โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์โครงข่ายการท่องเที่ยว อ่างขาง และสถานีวิจัยอินทนนท์ : โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม