การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง

Publish Year International Journal 1
2005 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Predation on freshwater bryozoans by the apple snail, Pomacea canaliculata, Ampulariidae, an invasive species in Southeast Asia", Landesmuseen Neue Serie, ปีที่ 28 (2005), ธันวาคม 2005, หน้า 283-286
Publish Year National Conference 1
2005 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exทิโมธี วูด., " ไบรโอซัวน้ำจืดในลุ่มน้ำแม่กลอง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 สาขาวิทยาศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ - 4 กันยายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย