การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง วังน้ำเขียว โครงการย่อยที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่ป่าภูหลวง วังน้ำเขียว

Publish Year National Conference 2
2005 inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินมูลค่าเศรษฐสาสตร์เชิงพื้นที่ กรณีศึกษามูลค่าการท่องเที่ยวและนันทนาการ", การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ, 15 - 16 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดเตรียมฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านคลองสะท้อน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา", การประชุมทางวิชาการสาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1, 1 - 2 กรกฎาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย