โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แคลเซี่ยมสูง