โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเก็บรักษาพริกแห้ง