โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาขบวนการผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหนังไก่