การใช้ทฤษฎี Fuzzy set ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางกายภาพ และทางเคมี

Publish Year International Conference 1
2006 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "A Fuzzy System Approach for Food Preference Evaluation", INFORMS 2006 International Conference, 25 - 28 มิถุนายน 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง