กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกแช่เยือกแข็ง

Publish Year International Journal 2
2008 exDeetae, P, exShobsngob, S, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChinachoti, P, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exVaravinit, S, "Preparation, pasting properties and freeze-thaw stability of dual modified crosslink-phosphorylated rice starch", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2008, หน้า 351-358
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exNumfon Sitachitta, "Processing of Frozen Parboiled Rice Product", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 688-693
Publish Year International Conference 1
2009 exKanokkan PANCHAN, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Effects of Pre-Gremination and Parboiling on Brown Rice Properties", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย