การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปริมาณฟีนอลทั้งหมดและสารฟลาโวนอยด์บางชนิดของผลไม้เขตหนาวนำเข้าเพื่อเปรียบเทียบ กับผลไม้ที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง