การศึกษาผลของวิธียืดอายุการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่