การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exศ. ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล, "Ensemble Classifiers using Different Feature Sets for Web Page Categorization", Dynamic of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series B: Applications & Algorithms , ปีที่ 14, มิถุนายน 2007, หน้า 174-181
Publish Year International Conference 1
2004 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Hierarchical Text Classification : A Restructured Approach", International Conference on Computational Intelligence, 17 - 19 ธันวาคม 2004, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี