ผลกระทบจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะนำไปสู่การพัฒนากฏหมายและการพัฒนาการใช้กฏหมายและการพัฒนาการใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพกรณีศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทางศาลล้มละลายกลาง กับกระบวนการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย