การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Ochratoxin A ในกลุ่มธัญพืชถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์

  • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์