การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SO2 ในเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่สดและแห้ง

  • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์