การต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต น้ำผลไม้และเครื่องดื่มมูลค่าเพิ่มสูงสู่ชุมชน

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์