การสังเคราะห์ Geodisterol

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวสุธินี บุญอนันต์วงศ์, "Synthesis of 3,6,20-Polyoxygenated Steroids of Marine Origin: Structure/Activity Studies. ", 3rd International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOAC-3), 20 พฤศจิกายน 2008, Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน