การจำแนกชนิดของ Bacillus thuringiensis และศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cry ที่มีผลกระทบต่อ Spodoptera exigua ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Identification of the conserved sequences at the species level of odontoglossum ringspot virus and other members of tobamoviruses by its coat protein sequence analysis.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 376-387