การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 14
2009 exPumitinsee, P, exSenanan, W, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exKamonrat, W, exKoedprang, W, "Temporal genetic heterogeneity of juvenile orange-spotted grouper (Epinephelus coioides, Pisces: Serranidae)", AQUACULTURE RESEARCH, ปีที่ 40, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2009, หน้า 1111-1122
2007 exSriphairoj, K, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exBrunelli, JP, exThorgaard, GH, "No AFLP sex-specific markers detected in Pangasianodon gigas and P hypophthalmus", Aquaculture, ปีที่ 273, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 739-743
2007 exKoedprang, W, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exNakajima, M, exTaniguchi, N, "Evaluation of genetic diversity of eight grouper species Epinephelus spp. based on microsatellite variations", FISHERIES SCIENCE, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, เมษายน 2007, หน้า 227-236
2007 exSriphairoj, K, exKamonrat, W, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Genetic aspect in broodstock management of the critically endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas in Thailand", Aquaculture, ปีที่ 264, ฉบับที่ 1-4, เมษายน 2007, หน้า 36-46
2007 exMahidol, C, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exSukmanomon, S, inนางวันทนา อยู่สุข, รองศาสตราจารย์, exTaniguchi, N, exNguyen, TTT, "Phylogenetic relationships among nine scallop species (Bivalvia : Pectinidae) inferred from nucleotide sequences of one mitochondrial and three nuclear gene regions", JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, เมษายน 2007, หน้า 25-32
2007 exMahidol, C, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exSukmanomon, S, exTaniguchi, N, exNguyen, TTT, "Mitochondrial DNA diversity of the Asian moon scallop, Amusium pleuronectes (pectinidae), in Thailand", MARINE BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2007, หน้า 352-359
2007 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exSriphairoj, K., exKamonrat, W., "Captive stock management of the critically endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas in Thailand", Aquaculture, ปีที่ 264, กันยายน 2007, หน้า 36-46
2007 exPoompuang, S., exCharoenthavee, K., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exKamonrat, W., "Microsatellite diversity among natural and hatchery populations of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii in Thailand", Aquaculture, ปีที่ 271, กันยายน 2007, หน้า 121-129
2007 exSriphairoj, K., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exBrunelli, J.P., exThorgaard, G.H., "Sex specific marker of Pangasinodon hypophthalmus", Aquaculture, ปีที่ 273 , ฉบับที่ 4, กันยายน 2007, หน้า 739-743
2006 exAntoro, S, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exKoedprang, W, "Study of genetic diversity of orange-spotted grouper, Epinephelus coioides, from Thailand and Indonesia using microsatellite markers", MARINE BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 17-26
2006 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exSukmanomon, S, exNakajima, M, exTaniguchi, N, exKamonrat, W, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, exNguyen, TTT, "MtDNA diversity of the critically endangered Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas Chevey, 1913) and closely related species: implications for conservation", ANIMAL CONSERVATION, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2006, หน้า 483-494
2006 inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaankhao, N, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Production of all-male stock by neofemale technology of the Thai strain of freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii", AQUACULTURE, ปีที่ 259, ฉบับที่ 1-4, กันยายน 2006, หน้า 88-94
2006 exCharoentawee K., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of microsatellites in giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii", MOLECULAR ECOLOGY NOTES, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2006, หน้า 823-825
2005 exMeejui, O, exSukmanomon, S, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Allozyme revealed substantial genetic diversity between hatchery stocks of Siamese fighting fish, Betta splendens, in the province of Nakornpathom, Thailand", AQUACULTURE, ปีที่ 250, ฉบับที่ 1-2, พฤศจิกายน 2005, หน้า 110-119