การสร้าง Specific-species primers ของเชื้อรา phythopthora infestans สาเหตุโรคใบไหม้ของฝรั่ง