การประเมินความต้านทานของมะเขือเทศจำลองพันธุ์ต่อ cucumber musaic virus

Publish Year National Journal 2
2012 inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "การรวมยีนในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานไวรัส", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 311-324
2011 exอัญญรัตน์ ฤทธิ์พิทักษ์พงศ์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทาน Cucumber mosaic virus ในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรม", Thai Phytopathology, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 25-34
Publish Year National Conference 1
2009 exอัญญรัตน์ ฤทธิ์พิทักษ์พงศ์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "มะเขือเทศเทคโนชีวภาพต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างแตง", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย