การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, exAttaviboonkul, P, exNiyomwit, B, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Freeze-Thaw Stability of Bualoy Thai Dessert Using Waxy Rice Flour", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 87, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010, หน้า 73-78
Publish Year International Conference 3
2009 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Rice: Functional Food Ingredients", Food Ingredient Asia Conference 2009 “Innovation of Functional Food Ingredients” , 10 - 11 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exSiritorn Benjamasuttikul, "A Nutritious Deep Fried Cracker from Pregerminated Brown Rice", The 2nd Internation Symposium on Rice and Disease Prevention, 26 - 27 ตุลาคม 2008, Wakayama ญี่ปุ่น
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Comparison of chemical, physicochemical properties and starch molecular structure between dry- and wet-milled rice starches.", XIV International Starch Convention Cracow-Moscow, 20-24 June 2006. Cracow, Poland., 20 - 24 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐโปแลนด์
Publish Year National Conference 7
2009 inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางพัชรี อำรุง, "Scanning Electron Microscopic Observation on Thai Glutinous Rice and Microwave Cooking", การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26, 28 - 30 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "เศรษกิจการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009), 26 - 30 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exKeowmaneechai, E, exKripanon, L, "Modification of Non-Waxy Rice Starch by Combinations of Heat-moisture Treatment and Acid-Thinning", FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE, 12 - 13 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Comparison of chemical, physicochemical properties and starch molecular structures in dry- and wet-milled rice flours.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Characterization of native and microwave irradiated Thai glutinous rice flour.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "The modification of fermented rice (Oryza sativa) flour by annealing treatment for frozen ready-to-eat Kanomjeen.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Modification of rice flour by UV irradiation to improve rice noodle quality.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย