การศีกษารูปแบบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากหญ้าแฝกและวัสดุทางการเกษตร

Publish Year International Journal 1
2005 exHiziroglu, S, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exFueangvivat, V, exBauchongkol, P, exSoontonbura, W, exDarapak, T, "Properties of bamboo-rice straw-eucalyptus composite panels", FOREST PRODUCTS JOURNAL, ปีที่ 55, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2005, หน้า 221-225