การใช้สารเสริมสุขภาพในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exBenjamas Inthasri, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of Chitosan to Vibrio spp. Isolated From Diseased BlackTiger Shrimp, Penaeus monodon Fabricius in Thailand.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 235-241