โครงการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบต้นแบบการผลิตพริกไทยดำปลอดเชื้อเพื่อการส่งออก

  • สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2545

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์