โครงการพัฒนาการผลิตเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม