โครงการวิจัยแผนและสร้างเครื่องต้นแบบ เครื่องบินฝึกแบบย่อส่วน (Half Scale) ของเครื่องตรวจการณ์ขนาดเล็กควบคุมระยะไกลโดยไม่ใช้นักบิน (UAV)