การศึกษายาฟลูมิควิน การดูดซึม การตกค้างของยาและระยะปลอดภัยในกุ้งกุลาดำ