การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบภายหลังการออกดอกของไผ่

  • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2545

  • inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

  • inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 3
2004 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exKutintara, U., exHiroshi, T., exNakashizuka, T., "Effects of drought and fire on seedling survival and growth under contrasting light conditions in a seasonal tropical forest. ", Journal of Vegetation Science , ปีที่ 15, กรกฎาคม 2004, หน้า 691-700
2002 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exKutintara, U., exHiroshi, T., exNakashizuka, T., "The effects of drought and fire on seed and seedling dynamics in a tropical seasonal forest in Thailan", Plant Ecology, ฉบับที่ 161, กรกฎาคม 2002, หน้า 41-57
1999 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exKutintara, U., exYarwudhi, C., exHiroshi, T., exNakashizuka, T., "Structural dynamics of a natural mixed deciduous forest in western Thailand. ", Journal of Vegetation Science, ปีที่ 10, กรกฎาคม 1999, หน้า 777-786
Publish Year National Journal 1
2007 exวนิศาภัทร์ โต่นวุธ, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การตั้งกอและการสร้างลำของไผ่ในป่าผสมผลัดใบ ที่สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 26, ฉบับที่ /, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 1-11