การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบ 3 มิติในพื้นที่ปรับอากาศโดยใช้แบบจำลองการไหลปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น

Publish Year International Journal 2
2005 inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exP. Dechaumphai , exA. J. Marquis , "Evaluation of the Damping Functions in Low-Reynolds-Number Non-Linear q-zeta Turbulence Model", International Journal of Computational Fluid Dynamics [Impact Factor = 0.43 at Year 2008], ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2005, หน้า 225-234
2004 inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exA. J. Marquis , "Comparative Study of Flux-Limiters based on MUST Differencing Scheme", International Journal of Computational Fluid Dynamics [Impact Factor = 0.43 at Year 2008], ปีที่ 18, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2004, หน้า 569-576