การพัฒนาคู่มือการจำแนกวงศ์ของแมงมุม (ภาษาไทย)

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย"

  • โครงการเดี่ยว

  • 2544

  • inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

  • inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Relationships of spiders and their environments: cases in agroecosystems", SYMPOSIUM "SPIDERS OF THE GREATER MEKONG REGION", 12 - 15 พฤศจิกายน 2012, เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว