การปรับปรุงคุณภาพบางประการของน้ำทิ้งโดยไคติน-โคไตซานจากเปลือกหอย