การถ่ายทอดความรู้หลักสูตร "การผลิตมะขามหวาน" และ "ธุรกิจชุมชน" ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์