การแสดงออกของ Calcium-sensing Receptor (CaSR) ในเนื้อเยื่อเต้านมของวัวนมระหว่างช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด