โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ำราคาถูกจากมันสำปะหลัง

Publish Year National Conference 4
2011 exล้ายแก้ว แพงอรุณ, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "การพัฒนาอาหารระยะเริ่มต้นสำหรับปลาดุกลูกผสมวัยอ่อน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, exอดิษฐ์ ศุภไพบูลย์, "ผลของเบทาอีนต่อความทนทานความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มและ ความเป็นพิษเฉียบพลันของแอมโมเนียในกุ้งกุลาดำวัยระยะโพสท์ลาร์วา (P15-60)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, นครราชสีมา ประเทศไทย
2006 inนายสุทิน สมบูรณ์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของเบทาอินต่อสมดุลออสโมซิส องค์ประกอบของเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, exเกษฎา มณีรอด, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "ผลของเบทาอีนต่อการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์โภชนะในกุ้งกุลาดำ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย