Conference

Relationships between Phuphanochloa (Bambuseae, Bambusoideae, Poaceae) and its related genera
VIII World Bamboo Congress
ชาติ
17 กันยายน 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

สวนรวบรวมพรรณไผ่คณะวนศาสตร์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302432 ชื่อวิชา Bamboo & Palm,21 ธ.ค. 2011 - 2 ก.พ. 2012