Conference

Article
ประสิทธิภาพการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากดอกกานพลูต่อหนอนใยผัก
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 45
Class
ชาติ
Date
5 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-