Conference

Article
ประสิทธิภาพของสารแคลเซียมฟอสโฟเนต (Calcium phosphonate)ในการควบคุมเชื้อรา Phytophthora parasitica
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
Class
ชาติ
Date
24 พฤศจิกายน 2009
Location
อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดงานวิจัยด้านโรคพืชและบริการตรวจสุขภาพพืช

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,5 ม.ค. 2010 - 2 ก.พ. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,19 ส.ค. 2010 - 26 ส.ค. 2010