Conference

Article
ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่ย่อยไคตินในการชักนำการสร้างเอนไซม์ไคติเนสในต้นข้าว
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
Class
ชาติ
Date
24 - 26 พฤศจิกายน 2009
Location
อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,15 ธ.ค. 2009 - 23 ก.พ. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,24 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ย. 2010