Conference

สมการการถ่ายเทความร้อนของสระแสงแดด
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง Non-Conventional Energy and Application จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที 3-5 พฤศจิกายน 2524, 14หน้า
ชาติ
3 พฤศจิกายน - 3 กุมภาพันธ์ 1981
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,2 ก.พ. 2009 - 31 มี.ค. 2010