Conference

การศึกษาปริมาณสารฟอร์บอลเอสเทอร์ในใบ เนื้อผล และเมล็ด ของสบู่ดำพันธุ์มีพิษน้อยจากประเทศเม็กซิโก
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6
ชาติ
9 ธันวาคม 2009
นครปฐม ประเทศไทย
-
-