Conference

ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 หัวข้อ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2”
ชาติ
21 - 23 มกราคม 2010
หนองคาย หนองคาย ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมประมง การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางนโยบายการจัดการพืชน้ำที่เป็นประโยชน์จากภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่หนองหาร,1 ส.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2010