Conference

การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไม้สกุล Alocasia (Schott) G. Don และสกุล Colocasia Schott (Araceae) ในประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องการวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1
ชาติ
11 กรกฎาคม 2008
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-