Conference

การหารูปแบบที่เหมาะสมในการติดตั้ง RTU สำหรับการประมาณค่าสถานะในระบบ 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32
ชาติ
28 - 30 ตุลาคม 2009
ปราจีนบุรี ประเทศไทย
-
-