Conference

กลไกของ metabolites จากเชื้อยีสต์ Areobasidium pullulans TISTR 3389 ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum musae(Berk&Curtis)บนกล้วยหอมทอง
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ชาติ
19 - 20 สิงหาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-