Conference

การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม: เทคโนโลยีการผลิตแบคทีเรียบีทีอย่างง่าย
การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"
ชาติ
19 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-