Conference

กลยุทธ์การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ
Educational Research Association of Singapore
นานาชาติ
19 - 20 พฤศจิกายน 2009
สาธารณรัฐสิงคโปร์
-
-

Author

Output From Project

กลยุทธ์การส่งเสริมนวัตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01178591 ชื่อวิชา Research Methodology,8 มิ.ย. 2009 - 13 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการความรู้ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011