Conference

Article
การโคลนยีนเซสควิเทอร์พีน ซินเทส (TSPA11) จากสะระแหน่ที่สร้างฟีโรโมนเตือนภัยในเพลี้ยอ่อนเบต้า-ฟาร์เนสซีน.
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
6 - 9 พฤษภาคม 2009
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-